ALAPÍTÓ OKIRAT

mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. §-ai alapján jogi személyként működő alapítványt hozzon létre az alábbiak szerint:

1./   Az alapító

Erdélyi Zoltán Péter

       an: Mihalicska Mária

       lakik:

kézbesítési megbízott:Erdélyi Zoltán Péterné

                   an:Csarankó Etel

                   lakik: 1031 Budapest, Aranyalma utca 7.

2./   Az Alapítvány neve

 Gyermekünk Álmaiért Alapítvány

3./   Az Alapítvány székhelye

Székhely: 2030 Érd, Alsó utca 41.

4./   Az Alapítvány célja

 

Bölcsődei és óvodai nevelés korszerű kialakítása, gyermekek nevelésének, oktatásának, képességeik fejlesztésének  biztosítása az esélyegyenlőség szem előtt tartásával, gyermekek jobb életminőségének és személyiségfejlesztésének támogatása, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő gyermekek felzárkóztatása, iskolára előkészítés,  egészséges életmódra, táplálkozásra nevelés elősegítése, művészetek, idegen nyelv, számítástechnika, sport  iránti érdeklődés feltételeinek megteremtése.  

 

 

Az alapítvány tevékenységei különösen:

Nevelés,oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, óvodai ellátás

Szociális tevékenység, családsegítés

Sport, egészséges életmód megteremtése

 

 

Az alapítvány közfeladatai céljainak elérése érdekében segítséget kíván nyújtani az alábbiakban:

 • bölcsődei, óvodai intézmény kialakítása kis létszámú csoportokkal, bérelt ingatlanban, ill.az alapítvány anyagi lehetőségének függvényében saját tulajdonban
 • bölcsőde és óvoda nevelési programjának megvalósítását segítő berendezések, eszközök vásárlása
 • az intézmény tárgyi feltételeinek javítása, természetes anyagú eszközök, berendezési tárgyak, játékok beszerzése, különös figyelemmel játékok, szemléltető- és személyiségfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, építő és konstruáló játékok, figyelem és memória fejlesztő, gondolkodást fejlesztő játékok, beszéd fejlesztő játékok, vizuális fejlesztő eszközök, montessori eszközök, kreativitást segítő eszközök, kellékek, bábok stb.  vásárlása
 • fogyatékkal élők részére hallás-, mozgás-, szaglás-, tapintási érzékelés fejlesztő eszközök beszerzése
 • gyermekek mozgásigényének minél jobb kielégítése, szobai és udvari mozgást fejlesztő játékok, sport eszközök bővítése, pótlása, korszerűsítése, természetes anyagok elterjesztése, EU normák szerint
 • különböző sportágak megismertetése
 • kézműves tevékenységekhez szükséges alapanyagok biztosítása, kézműves programok megvalósítása
 • életkornak megfelelően zene-, tánc-, színház művészet megismertetése
 • gyermekek idegen nyelvre való oktatása, informatikai eszközök használatának tanítása, oktatáshoz szükséges eszközök biztosítása, számítógépek beszerzése
 •  egészséges életmódra nevelés elősegítése, egészséges táplálkozás, bio étkezés  fontosságára való felhívás, szülőknek tanácsadás, előadások szervezése, torna szoba kialakítása, sport célú és egészségismeretei programok szervezése fejlesztő- és gyógypedagógus és konduktor bevonásával
 • környezet biztonságosabbá tétele, zöldterület kialakítása, folyamatos rendbetétele,
 • bölcsődés és óvodás korú gyermekeket nevelő, krízishelyzetben és hátrányos helyzetben lévő családok segítése, felvilágosító előadások, családi programok, családvezetési tanácsadás szervezése, szülőkkel való szoros és rendszeres kapcsolattartás, ezzel is elősegítve a gyermekek testi-, lelki és szellemi képességének életkornak megfelelő alakulását
 • a gyermekek utaztatásához szükséges speciális járművek beszerzése
 • prevenciós programokba való bekapcsolódás
 • táborok, sportkirándulások szervezése, gyerekek táboroztatása,környezeti nevelés, a természetes környezettel való minél gyakoribb találkozás
 • hátrányos helyzetű gyermekek anyagi segítése
 • szakmai munka színvonalának, dolgozók munkakörülményeinek támogatása, szakmai fórumokon való részvétel biztosítása
 • a gyermekek optimális fejlődését szolgáló pályázatokon való részvétel, szükség esetén az önerő biztosítása

   

  Az alapítvány tevékenységét, céljainak megvalósítását a Kuratóriumi tagok személyes közreműködésével, önkéntes munkatársakkal, alapítványi segítőkkel, munka- és megbízási jogviszonyban álló személyekkel valósítja meg.

   

   

5./   Az Alapítvány vagyona

Az Alapító 500.000.-Ft,  azaz   Ötszázezer forintot a mellékelt pénzintézeti igazolás szerint letétbe helyezett az alapítvány céljára.

     

Az Alapítvány vagyonával a Kuratórium rendelkezik, a vagyont az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében használhatja fel, azaz a vagyon –a hatályos jogszabályokkal összhangban- az alapítvány fenntartási költségeire, valamint a cél szerinti tevékenységre használható fel.

 

Az Alapítvány teljes vagyona felhasználható az alapítvány céljaira.

 

A vagyon felhasználása a kuratórium egyhangú döntése alapján történik.

 

Az alapítvány támogatást nyújthat pályázatok útján a pályázati kiírásban történt feltételek mellett, ill. egyéni kérésekre, vagy az alapítvány által meghirdetett programok és együttműködési szerződések keretén belül.  Az alapítvány dologi és természetbeni támogatásokat is nyújthat. Az alapítványi támogatás az alapítvány céljainak elérésével összhangban történhet.

 

Az alapítványi vagyont a kuratórium döntése alapján az intézmény működtetésére,  kérelemre, pályázat, ösztöndíj vagy támogatás útján lehet felhasználni.

 

Az alapítványi célok elérése anyagi támogatás, szakmai segítségnyújtás, tanácsadás révén egyaránt történhet.

 

Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha a jelen pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel /pénzbeli, természetbeni, dologi/, adománnyal hozzá járulnak, és a jelen Alapító okirat rendelkezéseit elfogadják.

 

Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére az Alapítvány külön devizaszámlát nyit, és az azon lévő, ill. az oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.

 

Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeni támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt. Az Alapítványi vagyon részévé válnak az Alapítványhoz később csatlakozó feltétel nélküli vagy feltételhez kötött pénzbeli és dologi juttatások.

 

Az Alapítvány célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági, vállalkozói tevékenységet is folytathat.  Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célokban megfogalmazott tevékenységekre használhatja fel.

 

Az Alapítvány bevételei: az alapítványi hozzájárulások, támogatások, természetben történt juttatások, csatlakozók támogatásai, befizetései, továbbá a vállalkozási tevékenységből származó bevételek.

 

Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

 

6./   Kuratórium

Az alapítványi vagyon kezelője és a legfőbb döntéshozó szerve az alapító által létrehozott kuratórium.

 

A kuratórium kettő tagból áll.

A kuratórium elnökét és tagját határozatlan időre az Alapító kéri fel, határozatlan időre.

 

 

     Nagy Martin kuratóriumi tag, elnök

            an:       Juhász Ilona

            lakik:    2030 Érd, Alsó utca 81.

.           szig.sz: 010287KA

 

Zsákovics Mariann kuratóriumi tag,  titkár

       an:       Békési Henriette Ilona

       lakik:    2030 Érd, Erzsébet utca 76.

       szig.sz: 653784IA

 

 

Az Alapítvány képviselője Nagy Martin, a Kuratórium elnöke. A képviselő önállóan jogosult az Alapítvány képviseletére.

 

Az Alapítvány bankszámlája felett Nagy Martin a kuratórium elnöke önállóan rendelkezik.

 

A kuratóriumi tagokat az Alapító határozatlan időre kéri fel, amely megbízatás csak indokolt esetben /Ptk. 74/C.§ /6/ bek./ vonható vissza.

A Kuratórium tagjai indokolt esetben költségtérítésben részesülhetnek. Nem jelölhető ki, ill. nem hozható létre olyan kezelő szerv /Kuratórium/, amelyben az Alapító vagy az Alapító által, az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy közvetlenül vagy közvetve az Alapítvány vagyonának felhasználásra meghatározó befolyást gyakorolhat. /Ptk.74/C.§./3/ bek./

 

A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról, ösztöndíjak odaítéléséről. Jogköre továbbá a saját működési rendjének kialakítása.

 

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

 

A Kuratóriumot az elnök hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül,ha a tagok az ülésről legalább 8 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat.

 

A meghívás elektronikus levélben történik, annak átvételét minden címzettnek vissza kell igazolnia. A meghívó kézbesítettnek tekintendő akkor is, amennyiben annak címzettje a meghívót személyesen veszi át, és az átvétel tényét a kézjegyével igazolja.

 

A kuratórium ülései nyilvánosak, de a kuratórium egyes napirendi pontok tekintetében zártkörű ülést rendelhet el, amennyiben annak nyilvánossága sérti a személyiségi jogokat, ill. az adatvédelmet.

 

A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor minden tag jelen van.

 

A kuratórium határozatait a határozatok tárában kell nyilvántartani.

 

A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyhangú szavazással hozza.

 

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685.§.b.pont/ , élettársa a határozat alapján:

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

 

A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő kuratóriumi tag aláír.

A Kuratórium döntéseiről az elnök köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a döntés tartalma, időpontja, hatálya megállapítható.

A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva.

A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány képviselője látja el.

 

A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban –igazolható módon- közli az érintettekkel, valamint az Alapítvány internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

A Kuratórium kizárólagos feladat- és hatásköre:

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szól 2012 évi CLXXV. tv.-ben meghatározott beszámoló elfogadása

- az éves költségvetés elfogadása

- döntés gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról

- az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

- minden olyan kérdés, amelyet a saját hatáskörébe von

 

 

A Kuratórium elnöke:

- irányítja a Kuratórium munkáját

- összehívja és vezeti a Kuratórium ülései

- önállóan képviseli a Kuratóriumot és az Alapítványt harmadik személyekkel szemben

- az alapítvány által működtetett intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat gyakorolja

- megbízólevelet ad ki

- kiadások számláit ellenőrzi

- kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogot gyakorol

- intézkedéseit a kuratórium döntéseinek megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban.

 

A kuratórium elnöke és tagjai feladataik ellátásáért tiszteletdíjban részesülhetnek, ill. igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.

 

Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős.

 

 

7./  Felügyelő Bizottság

 

     A Felügyelő Bizottság  3 tagból áll, megbízatásuk határozatlan időre szól.

 

Felügyelő Bizottság elnöke:

Szigeti Mihály Valentin

an: Kárász Katalin

lakik: 7521 Kaposmérő,  Rákóczi utca 21.

 

 

Felügyelő Bizottsági tagok:

Hamar Melinda

an: Viktoriusz Ildikó                 

lakik:2461 Tárnok, Fehérvári út 9.

 

 

Olasz László

an: Trovero Gabriella Mária

lakik:1091 Budapest,Üllői út  189. 4.em. 24.

 

 

A FB szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.

Az FB-t az elnök hívja össze, az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal, írásban.

Az FB elnök köteles akkor is összehívni az ülést, ha bármelyik FB tag írásban, az ok megjelölésével kéri.

 

Az FB ülése akkor határozatképes, ha azon minden tag jelen van.

Az FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, nyílt szavazással.

A határozatokat írásba kell foglalni, és azt minden FB tagnak alá kell írnia.

 

 

Az FB ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását.

Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az Alapítvány irataiba, könyveibe betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

 

Az FB köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit súlyosan sértő cselekmény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé,

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

 

A Kuratórium elnöke az FB indítványára a javaslattól számított 30 napon belül köteles a Kuratórium ülését összehívni. E határidő eredménytelen eltelte után az FB is jogosulttá válik a Kuratórium összehívására.

 

Ha a Kuratórium a tevékenység működése lebonyolítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az FB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

 

 Az FB tagok tiszteletdíjban részesülhetnek, felmerült  költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

 

8./ Adománygyűjtés szabályai

Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, ill. más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és emberi méltóság sérelmével.

 

9./ Vegyes rendelkezések

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, ill. azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.

 

Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Ptk. 74/E-F §-a az irányadó. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani.

 

Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Pest Megyei Törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az Alapító Okirat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.